mts-si-tp

Opšti uslovi korišćenja web stranice www.mts-si.rs

Privredno društvo mts sistemi i integracije d.o.o., sadištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11G, matični broj: 21312444, PIB: 110181908 (u daljem tekstu: mts SI) je vlasnik web stranice www.mts-si.rs (u daljem tekstu: web stranica).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici, ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka mts SI ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu mts SI ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web strana (u daljem tekstu: Korisnik), uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava mts SI i prava trećih lica.

Korišćenjem sadržaja web stranica, korisnik prihvata:

sve rizike koji nastaju iz korišćenja web stranice;

da koristi sadržaj isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. mts SI se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korićenje web stranice, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja na web stranici.

Web stranica sadrži informacije o mts SI, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica, a koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. mts SI nema nadzor nad internet stranicama kreiranim od strane trećih lica i informacijama koje te internet stranice sadrže i mts SI se u potpunosti odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost informacija i sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

mts SI se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika. mts SI prikuplja podatke o ličnosti Korisnika, samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi mts SI. mts SI će navedene podatke korisititi isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. mts SI preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima, čuva u skladu sa pozitivnopravnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni mts SI koji prilikom obavljanja posla dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. mts SI ima pravo, da u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima, u skladu sa važećim propisima.

mts SI na web stranici koristi kolačiće iz tehničkih razloga, kako bi se omogućio efikasan rad web stranice i kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web stranicu.


  • mts sistemi i integracije d.o.o.
  • Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd
  • +381 11 7455770; office@mts-si.rs
  • Matični broj: 21312444; PIB: 110181908
  • 360-10044-35 kod Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd